top of page
TOSKOVIC ESPAÑA - TOSKOVIC Company®
TOSKOVIC ESPAÑA
TOSKOVIC Company® - MADRID, España
TOSKOVIC ESPAÑA - TOSKOVIC Company®
 
The company TOSKOVIC ESPAÑA was founded in Madrid with the idea that in the beginning of establishment come to life as a successful business idea is also related to and still functions as mediation in project imports and exports. Specifically refers to the Import-Export from Spain to all European, South American and Asian countries.
The company TOSKOVIC ESPAÑA founded on the principles of healthy business communications on a global level. After achieving business success in the whole of Europe at the time the real estate market have launched a broader range of business ventures and are related to the most diverse economic projects. The most important thing is the business policy of the company TOSKOVIC ESPAÑA that is based so there are no restrictions in terms of the variety of projects that can be launched and implemented. Namely any economic entity, wherever it is located with its headquarters and whatever that economic activity belongs to, can go to the company TOSKOVIC ESPAÑA for every aspect of business cooperation.
If we talk about concrete possibilities of our company, we can mention only some of our services:
 
- Providing export your product outside the borders of the country in which production, exports to the European and Asian market, with    no restrictions on which the products concerned (produced from metal, construction, furniture, IT, textile, medical, electrical industry ...)
- Ensuring the import of products that you need, the import of products of your choice in the quantities that you need, the various  categories of  quality at affordable prices.
- Sell ​​the company - a factory owned by you. Placing your production or sales drive investors or investors from various European, South  and North  American, Asian and other countries. Complete arranging presentation of your company - plant - plant, office, land  description, location, facilities,  activities and all other our quality and capacity of all in order to find a buyer.
- Finding projects for investment. Your interest in business investment and investment in certain projects in communication with the  company  TOSKOVIC ESPAÑA can only result in business success without the possibility of failure of the project. In fact, we offer a large  number of design  solutions for business investors, the launch of new and expansion of an existing business. All this in the style of  modern technology in step with the  time that is ahead of us. This means that your investment and investment business, which our  company finds and suggests, aims to decades of  interest because it is mainly on the projects that live in the most modern and most  advanced world and, as such, have a long-term guarantee for  survival and attract only the selected and successful clientele .
- Of great importance for the realization of any project is our long-standing cooperation with a consortium of companies from the most  developed  European countries.
- Buying and selling real estate. Details about the real estate sector find on the pages of our site that are dedicated to it.
 
These are just a few business opportunities, remains on the interest of each individual in achieving their business desires, ideas, needs and implementation of projects.
Establishing contact with our company brings new opportunities, new contacts and business projects. Achieving sales of your company, wherever it is located across the US are coming to the role that they themselves become investors - investor and with our help, in the same or other activities at the new location, keeping you in business in business affairs and participant in the latest and most current economic events with inevitable positive business balance.
 
TOSKOVIC ESPAÑA - Be a part of our successful team!  TOSKOVIC Company®

With all the respect, 
Dragan TOSKOVIC 
«TOSKOVIC Company®»
«TD Company®»
«TOSKOVIC Investments Funds» 
«TOSKOVIC Real Estate Business Investments & Consulting Company» 
«TOSKOVIC ESPAÑA» 
«TOSKOVIC EXPORT-IMPORT» 
www.toskovicrealestate.com 
#TOSKOVICCompany®
#TDCompany®
#TOSKOVICInvestmentsFunds
 
 
TOSKOVIC ESPAÑA - TOSKOVIC Company®
 
Kompanija TOSKOVIC ESPAÑA osnovana je u Madridu sa idejom koja je u startu osnivanja zaživela kao uspešna poslovna ideja a odnosila se i dalje funkcioniše kao posredovanje u projektima uvoza i izvoza. Naime odnosi se na UVOZ-IZVOZ iz Španije ka svim evropskim, južno američkim i azijskim zemljama.
Kompanija TOSKOVIC ESPAÑA osnovana je na temeljima zdrave poslovne komunikacije na globalnom nivou. Nakon ostvarivanja poslovnog uspeha na teritoriji čitave Evrope na tržištu nekretninama vremenom su zaživeli poslovni poduhvati šireg spektra a odnose se na najraznovrsnije privredne projekte. Najbitnije od svega je poslovna politika kompanije TOSKOVIC ESPAÑA koja je bazirana tako da ne postoje ograničenja u pogledu raznovrsnosti projekata koje je moguće pokrenuti i realizovati. Naime svaki privredni subjekt, gde god da se nalazi sa svojim sedištem i kojoj god da privrednoj delatnosti pripada, može da se obrati kompaniji TOSKOVIC ESPAÑA za svaki vid poslovne saradnje. 
Ako govorimo o konkretnim mogućnostima naše kompanije možemo navesti samo neke od naših usluga:
 
- Obezbedjivanje izvoza Vaših proizvoda van granice zemlje u kojoj je proizvodnja, izvoz na  Evropsko i Azijsko tržište, bez ograničenja o kojim proizvodima je reč (proizvodi iz metalne, gradjevinske, drvne, IT, tekstilne, medicinske, elektro industrije...) 
- Obezbedjivanje uvoza proizvoda koji su Vam potrebni, uvoz proizvoda po Vašoj želji u količinama koje su Vam potrebne, raznih kategorija  kvaliteta po pristupačnim cenama.
- Prodaja kompanije - fabrike čiji ste vlasnik. Plasiranje Vašeg proizvodnog ili prodajnog pogona investitorima ili ulagačima iz raznih  evropskih, južno i severno američkih, azijskih i drugih zemalja. Kompletno sredjivanje prezentacije Vaše kompanije - fabrike - pogona,  sedište, opis zemljišta, lokacije, objekata, delatnosti i svih drugih Vaših kvaliteta i kapaciteta a sve to u cilju pronalaženja kupca.
- Pronalaženje projekata za ulaganje. Vaša zainteresovanost za poslovno ulaganje i investiranje u odredjene projekte u komunikaciji sa  kompanijom TOSKOVIC ESPAÑA može rezultirati samo poslovnim uspehom bez mogućnosti za neuspeh projekta. Naime, nudimo veliki  broj idejnih rešenja za poslovne ulagače, pokretanje novog i proširenje već postojećeg biznisa. Sve to u stilu savremene tehnologije i u  korak sa vremenom koje je ispred nas. To podrazumeva da Vaše ulaganje i investicija u posao, koji naša kompanija pronalazi i predlaže,  ima za cilj višedecenijsku zainteresovanost jer se uglavnom radi o projektima koji žive u najmodernijem i najsavremenijem svetu i kao  takvi imaju dugoročnu garanciju za opstanak i privlače samo odabranu i uspešnu klijentelu. 
- Od velikog značaja za realizaciju svakog projekta je naša dugogodišnja saradnja sa konzorcijumima firmi iz najrazvijenijih evropskih  zemalja.
- Kupoprodaja nekretnina. Detaljno o sektoru nekretnina informišite se na stranicama našeg sajta koje su posvećene tome.
 
Navedene su samo neke poslovne mogućnosti, dalje ostaje na zainteresovanosti svakog pojedinca za ostvarivanje svoje poslovne želje, ideje, potrebe i realizovanje projekata.
Uspostavljanje kontakta sa našom kompanijom donosi nove mogućnosti, nove kontakte i poslovne projekte. Ostvarivanjem prodaje Vaše kompanije, gde god da se ona nalazi preko nas dolazite do uloge da sami postanete ulagač - investitor i uz našu pomoć u istoj ili drugoj delatnosti na novoj lokaciji, uvek budete u biznisu u poslovnim zbivanjima i učesnik najmodernijih i najaktuelnijih privrednih dešavanja uz neizbežan pozitivan poslovni bilans.
 
TOSKOVIC ESPAÑA - Budite i Vi deo našeg uspešnog tima!   TOSKOVIC Company®
 
S poštovanjem, 
Dragan TOŠKOVIĆ 
«TOSKOVIC Company®»
«TD Company®»
«TOSKOVIC Investments Funds» 
«TOSKOVIC Real Estate Business Investments & Consulting Company» 
«TOSKOVIC ESPAÑA» 
«TOSKOVIC EXPORT-IMPORT» 
www.toskovicrealestate.com 
#TOSKOVICCompany®
#TDCompany®
#TOSKOVICInvestmentsFunds  

 

 

TOSKOVIC ESPAÑA
TOSKOVIC Company®
bottom of page